باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
مرگ بر اسرائیل درود بر خامنه ای رهبر
خامنه ای رهبرست وارث پیغمبر است
 
== خشونت بر ضد شهر نشینان ==
کاربر گمنام