تفاوت میان نسخه‌های «اووژنز»

۱۳۷ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اووژنز''' {{به انگلیسی|Oogenesis}} اووژنز را همچنین با نام های تخمک گذاری یا گ...» ایجاد کرد)
 
'''اووژنز''' {{به انگلیسی|[[Oogenesis]]}} اووژنز را همچنین با نام هاینام‌های [[تخمک گذاری]] یا گامت زایی جنس ماده مس شناسند که در مقابل آن در جنس نر [[اسپرماتوژنز]] یا اسپرم زایی را داریم. فرآیندفرایند اووژنز در نهایت به تولید [[نخمک]] ([[ovum]]) ختم می شودمی‌شود.<ref>ویکی پدیاویکی‌پدیا انگلیسی</ref>
 
== اووژنز در انسان ==
فرآیندفرایند اووژنز در سلول هایسلول‌های اووگونیم (جمع: [[اووگونی]]) رخ می دهدمی‌دهد. این سلول هاسلول‌ها زمانی که می خواهندمی‌خواهند وارد فرآیندفرایند اووژنز شوند یک بار همانند سازی کرده و تقسیم ([[میتوز]]) را شروع می کنندمی‌کنند. سلول هایسلول‌های بدوی ([[Germ cell]]) قبل از تولد وقتی به سلول هایسلول‌های [[گنادی]] فرد مؤنث می رسندمی‌رسند به اووگونی تبدیل می شوند.می‌شوند؛ و پس از چند تقسیم میتوز در پایان ماه سوم، در کنار هم تجمع می یابندمی‌یابند. اکثر اووگونی هااووگونی‌ها تقسیمات میتوزی را ادامه می دهندمی‌دهند و تعدادی از آنها به سلول هایسلول‌های [[اووسیت اولیه]] تمایز می یابندمی‌یابند. اووسیت اولیه سلولی است که می خواهدمی‌خواهد تقسیمات میوزیمی‌وزی را شروع کند، بنابراین [[DNA]] خود را دو برابر می کنندمی‌کنند. تعداد اووگونی هااووگونی‌ها تا ماه پنجم بیشینه بوده و نزدیک به 7۷ میلیون می باشدمی‌باشد. در این هنگام مرگ آنها آغاز می شودمی‌شود و بسیاری از اووگونی هااووگونی‌ها و اووسیت هایاووسیت‌های اولیه از بین می روندمی‌روند. در نزدیکی زمان تولد اووسیت هایاووسیت‌های اولیه که تعدداشان نزدیک به 700000۷۰۰۰۰۰ تا 2۲ میلیون عدد است وارد [[پروفاز]] اولین [[تقسیم میوز]] شده اندشده‌اند و در مرحله پروفاز ([[دیپلوتن]]) متوقف می مانندمی‌مانند و تا پیش از آغاز بلوغ در این مرحله باقی می مانندمی‌مانند. هنگام بلوغ تنها تعداد 400000۴۰۰۰۰۰ عدد از اووسیت هایاووسیت‌های اولیه وجود دارندکه تحت اثر هورمون هایهورمون‌های این دوره میوز I را کامل می کنندمی‌کنند. تا پایان عمر خانم هاخانم‌ها تنها 500۵۰۰ عدد از این اووسیت هایاووسیت‌های باقیمانده (700000۷۰۰۰۰۰) در فرآیندفرایند تخمک گذاری (اووژنز) شرکت می کنندمی‌کنند. همانطورهمان‌طور که گفته شد اووسیت هایاووسیت‌های اولیه در مرحله دیپلوتن پروفاز میوز I موسوم به [[دیکتیوتن]] تا هنگام بلوغ متوقف می مانندمی‌مانند که این امر به خاطر وجود عامل مهارکننده بلوغ اووسیت ([[oocyt maturation inhibitor]]) می باشدمی‌باشد. بعد از گذراندن میوز I اووسیت اولیه تبدیل به [[اووسیت ثانویه]] می شودمی‌شود و یک [[جسم قطبی]] اولیه تشکیل می شودمی‌شود. هر ماه از یکی از تخمدان هاتخمدان‌ها یک اووسیت ثانویه آزاد شده و می تواندمی‌تواند با اسپرم ترکیب شود. اووسیت ثانویه بعد از [[لقاح]] با اسپرم میوز را تکمیل کرده و تخمک ([[ovum]]) و جسم قطبی ثانویه را پدید می آوردمی‌آورد. عمل تخمک گذاری حدود روز 14۱۴ دوره یدورهٔ جنسی آغاز می شودمی‌شود. اما در صورت عدم لقاح اووسیت ثانویه با اسپرم، اووسیت ثانویه دفع می شودمی‌شود (و نه تخمک). اووسیت ثانویه بعد از خروج از تخمدان در ابتدای [[لوله فالوپ]] با [[اسپرم]] ترکیب می گرددمی‌گردد. سپس حرکت خود را یه سمت گردن رحم آغز نموده و در طی مسیر تقسیمات (میتوز) خود را آغاز می کندمی‌کند. به طوریکه در هنگام ورود به رحم به حدود 32۳۲ سلول رسیده که در این هنگام به آن [[بلاستوسیت]] گفته می شودمی‌شود.<ref>برگرفته از چند کتاب زیست شناسیزیست‌شناسی به ویژه کتاب بافت شناسی جان کوئیرا</ref>
 
== ترتیب مراحل ==
سلول هایسلول‌های بدوی ← (تقسیم میتوز) ← اووگونی ← (میتوز) ← اووسیت اولیه ← (میوز I) ← اووسیت ثانویه + جسم قطبی اولیه ← (میوز II) ← اووم + جسم قطبی ثانویه
 
[[File:Oogenesis.jpg|thumb|مراحل اووژنز]]