تفاوت میان نسخه‌های «عباس زریاب خویی»

جز
 
== میراث ==
یکی از مهترین جنبه‌های زندگی تحقیقاتی زریاب خویی را، شناخت و تجربهٔ او در زمینهٔ منبع‌شناسی کتب و اسناد علمی و شناخت نُسَخ خطی نادر، به خصوص نسخه‌های مجهول‌المؤلف یا نسخه‌های ناکامل، دانسته‌اند<ref name="بخارا-زرین‌کوب"/>.
 
<!--*جهان‌بینی او مبتنی بر عقل‌گرایی صرف بود - زرین‌کوب
یکی از مهترین جنبه‌های زندگی تحقیقاتی زریاب خویی را، شناخت و تجربهٔ او در زمینهٔ منبع‌شناسی کتب و اسناد علمی و شناخت نُسَخ خطی نادر، به خصوص نسخه‌های مجهول‌المؤلف یا نسخه‌های ناکامل، دانسته‌اند<ref name="بخارا-زرین‌کوب">.
 
<!--
*جهان‌بینی او مبتنی بر عقل‌گرایی صرف بود - زرین‌کوب
* مدیریت گروه تاریخ دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران
*‌ همکاری در تأسیس مجلهٔ فرهنگ ایران زمین و انجمن دوستداران کتاب
* سرپرستی بخش تاریخ در اطلس جغرافیایی ایران-->
-->
 
== آثار ==
=== تألیف ===