باز کردن منو اصلی

تغییرات

** [[محمد مصدق]]، [[ایران]]
** [[محمد رضا پهلوی]]، [[ایران]]
** [[میرحسینمحمد موسویعلی رجایی]]، [[ایران]]
** [[حسینعلی منتظری]]، [[ایران]]
** [[حافظ اسد]]، [[سوریه]]
کاربر گمنام