باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۴۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
می‌دانیم که عهد عتیق، در یک زمان معین، و توسط شخصی معین تنظیم نیافته بلکه، مجموعه‌ی اسفار آن توسط اشخاص گوناگون، در دوران‌های گوناگون نگارش شده است. نخستین سِفر از این اسفار را سفر [[عاموس]] (Amos) و آخرین آن‌ها را سفر [[دانیال]] (Daniel) دانسته‌اند. سِفر نخستین چنان‌که گفته‌اند در سال ۷۵۰ پیش از میلاد و سفر آخرین در قرن دوم پیش از میلاد نوشته شده است. <ref>''راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی''، ص ۱۹.</ref>
 
== فهرست سی و نه کتاب عهد عتیق ==
 
تورات موسی مشتمل بر پنج کتاب
 
* 1- سِفر تکوین مخلوقات
* 2- سِفر خروج
* 3- سِفر لِوِیان
* 4- سِفراعداد
* 5- سِفر توریه مثنی
 
مکتوبات مورخان مشتمل بر دوازده کتاب
 
* 1- کتاب یوشع بن نون
* 2- کتاب قضات بنی اسرائیل
* 3- کتاب روث
* 4- کتاب اول شموئیل
* 5- کتاب دویمین شموئیل
* 6- کتاب اول ملوک
* 7- کتاب دویمین ملوک
* 8- کتاب اول تواریخ ایام
* 9- کتاب دویمین تواریخ ایام
* 10- کتاب عزرا
* 11- کتاب نحمیاه
* 12- کتاب استیر
* 13- کتاب ایوب
* 14- کتاب مزامیر معروف به زبور داوود
* 15- کتاب امثال سلیمان
* 16- کتاب واعظ سلیمان
* 17- کتاب سرود سلیمان
 
مکتوبات پیغمبران مشتمل بر هفده کتاب
 
* 1- کتاب اشعیاه
* 2- کتاب یرمیاه
* 3- کتاب نیاحات یرمیاه
* 4- کتاب حزقیل
* 5- کتاب دانیال
* 6- کتاب هوشیع
* 7- کتاب یوئیل
* 8- کتاب عاموص
* 9- کتاب عوبدیاه
* 10- کتاب یوناه
* 11- کتاب میکاه
* 12- کتاب ناحوم
* 13- کتاب حبقوق
* 14- کتاب صفنیاه
* 15- کتاب حگّی
* 16- کتاب زکریاه
* 17- کتاب ملاکی
 
== پانویس ==