تفاوت میان نسخه‌های «ثابت ساختار ریز»

* ''µ''<sub>0</sub> [[ثابت تراوایی خلا|ثابت مغناطیسی]] یا [[ثابت تراوایی خلا]]؛
* ''k''<sub>e</sub> [[ثابت کولن]] است؛
* ''R''<sub>K</sub> [[اثر کوانتومی هال|ثابت فن کلیتزیگ]] است؛