تفاوت میان نسخه‌های «داروهای ضدافسردگی»

بدون خلاصه ویرایش
 
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/index.shtml
http://www.drnajafitavana.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
 
http://en.wikipedia.org
 
کاربر گمنام