باز کردن منو اصلی

تغییرات

۹۶ بایت حذف‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
== فهرست سی و نه کتاب عهد عتیق ==
 
تورات موسی مشتمل بر پنج کتاب است:
 
* 1-# سِفر تکوین مخلوقاتپیدایش
* 2-# سِفر خروج
* 3-# سِفر لِوِیانلاویان
* 4-# سِفراعداد
* 5-# سِفر توریه مثنیتثنیه
 
مکتوبات مورخان شامل کتابهای زیر است:
 
* 1-# کتاب یوشع بن نون
* 2-# کتاب قضات بنی اسرائیلداوران
* 3-# کتاب روثروت
* 4-# کتاب اول شموئیلسوئیل
* 5-# کتاب دویمیندوم شموئیلسموئیل
* 6-# کتاب اول ملوک پادشاهان
* 7-# کتاب دویمیندوم ملوکپادشاهان
* 8-# کتاب اول تواریخ ایام
* 9-# کتاب دویمیندوم تواریخ ایام
* 10-# کتاب عزرا
* 11-# کتاب نحمیاهِنحِمیا
* 12-# کتاب استیراِستر
* 13-# کتاب ایوب
* 14-# کتاب مزامیر داوود معروف به «زبور داوود»
* 15-# کتاب امثال سلیمان
* 16-# کتاب واعظجامعه سلیمان
* 17-# کتاب سرودغزل غزلهای سلیمان
 
مکتوبات پیغمبرانپیامبران قبل از عیسی مسیح مشتمل بر هفده کتاب است:
 
* 1-# کتاب اشعیاهاِشعَیا
* 2-# کتاب یرمیاهاِرمیا
* 3-# کتاب نیاحاتمراثی یرمیاهارمیا
* 4-# کتاب حزقیلحزقیال
* 5-# کتاب دانیال
* 6-# کتاب هوشیعهوشَع
* 7-# کتاب یوئیل
* 8-# کتاب عاموصعاموس
* 9-# کتاب عوبدیاهعوبدیا
* 10-# کتاب یوناهیونا (یونس)
* 11-# کتاب میکاه
* 12-# کتاب ناحوم
* 13-# کتاب حبقوقحَبَقّوق
* 14-# کتاب صفنیاهصَفِنیا
* 15-# کتاب حگّی حَجی
* 16-# کتاب زکریاهزکریا
* 17-# کتاب ملاکی
 
== پانویس ==