تفاوت میان نسخه‌های «عهد عتیق»

۳۹ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
== فهرست سی و نه کتاب عهد عتیق ==
 
===تورات موسی=== مشتمل بر پنج کتاب است:
مشتمل بر پنج کتاب است:
 
# [[سفر پیدایش]]
# [[سفر تثنیه]]
 
===مکتوبات مورخان=== شامل کتابهای زیر است:
شامل کتابهای زیر است:
 
# کتاب [[کتاب یوشع]]
# [[کتاب داوران]]
# کتاب [[روت]]
# کتاب اول [[سموئیل]]
# کتاب اول تواریخ
# کتاب دوم تواریخ
# کتاب [[کتاب عزرا]]
# کتاب [[کتاب نحمیا]]
# کتاب [[کتاب استر]]
# کتاب [[کتاب ایوب]]
# کتاب [[مزامیر]]|کتاب مزامیر [[داوود]] معروف به «زبور»
# کتاب امثال [[سلیمان]]
# کتاب جامعه [[سلیمان]]
# کتاب [[غزل غزل‌های سلیمان]]
 
مکتوبات===نوشته‌های پیامبران قبل از عیسی مسیح=== مشتمل بر هفده کتاب است:
مشتمل بر هفده کتاب است:
 
# کتاب [[کتاب اشعیا]]
# کتاب [[کتاب ارمیا]]
# کتاب مراثی [[ارمیا]]
# کتاب [[کتاب حزقیال]]
# کتاب [[کتاب دانیال]]
# کتاب [[کتاب هوشع]]
# کتاب [[کتاب یوئیل]]
# کتاب [[کتاب عاموس]]
# کتاب [[کتاب عوبدیا]]
# کتاب [[یونس|یونا]]
# کتاب [[کتاب میکاه]]
# کتاب [[کتاب ناحوم]]
# کتاب [[کتاب حبقوق]]
# کتاب [[صفنیا]]
# کتاب [[کتاب حجی]]
# کتاب [[کتاب زکریا]]
# کتاب [[کتاب ملاکی]]
 
== پانویس ==