استدلال ریاضی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب تحقیق دست اول
جز (ویرایش 46.249.112.46 (بحث) به آخرین تغییری که 2.187.40.196 انجام داده بود واگردانده شد)
(برچسب تحقیق دست اول)
{{تحقیق دست اول}}
{{بدون منبع}}
 
 
== استدلال استقرائی ==
[[استدلال استقرائی]]، [[روش تحقیق]] مبتنی بر اتکاء به مشاهدات جزئی، برای [[تعمیم]] آنها به احکام کلی است . [[استقراء]]، نخستین بار، توسط [[سقراط]]، بکار گرفته شد .
 
[[استدلال استقرائی]]، [[روش تحقیق]] مبتنی بر اتکاء به مشاهدات جزئی، برای [[تعمیم]] آنها به احکام کلی است . [[استقراء]]، نخستین بار، توسط [[سقراط]]، بکار گرفته شد .
 
 
== شهود ==
 
درک [[شهود]]ی
زمانی که از شهود استفاده میمی‌کنیم کنیم هیچ گاههیچ‌گاه به طور یقین و اطمینان حاصل نمی توانیمنمی‌توانیم بگوییم که نتیجه گیرینتیجه‌گیری ما صددرصد درست است. با این حال در بسیاری از مواقع درک شهودی به ما کمک می کندمی‌کند که مطالب را بهتر و سریع تر بفهمیم و حدس هایحدس‌های جدید و بهتری برای اثبات قسمت هایقسمت‌های مختلف ارائه دهیم. این چنین حدس هاحدس‌ها اشتیاق ما را برای دستیابی به یک استدلال حتمی بیشتر می کندمی‌کند.
 
== تمثیل ==
[[تمثیل]]، [[روش تحقیق]] مبتنی بر تشبیه دو موضوع نچندان [[مشابه]] است، بمنظور تبیین موضوع غامض تر .
 
[[تمثیل]]، [[روش تحقیق]] مبتنی بر تشبیه دو موضوع نچندان [[مشابه]] است، بمنظور تبیین موضوع غامض تر .
 
 
== [[استدلال استنتاجی]] ([[منطق]]) ==
 
صغری و کبری کردن که توسط ارسطو در کتاب ارغنون مطرح شد.
 
 
== [[مشاهده]] ==
 
 
== [[تجربه]] ==
 
 
== [[رویکرد سیستمی]] ==
 
{{ریاضی-خرد}}