تفاوت میان نسخه‌های «استاتیک»

اصلاح املایی و تمیزکاری
برچسب: نیازمند بازبینی
(اصلاح املایی و تمیزکاری)
{{بدون منبع}}
'''استاتیک''' یا '''ایستایی‌''' {{انگلیسی|Statics}} شاخه‌ای از [[مکانیک]] و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک [[سامانه|سیستم]] یا سامانه فیزیکی در حال [[تعادل_مکانیکی|تعادل]] و ایستایی استاتیکی می‌پردازد. تعادل وایستایی استاتیکی حالتی است که در آن اجسام یا سازه هایسازه‌های تحت تاثیرتأثیر نیروهای خارجی- تغیر مکان نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستاکهایستا که در علوم مهندسی به "«تعادل استاتیکی"» موسوم است، سیستم مورد نظر یا در حال سکون است یامیتوانیا می‌توان از نظر علمی (بخصوص با توجه به سکون نسبی نسبیت [[آلبرت_اینشتین|انیشتین]]) مرکز ثقل ([[گرانیگاه]]) آنرادرآنرا در یکی از دستگاههایدستگاه‌های سکون نسبی که با سرعت ثابت حرکت می‌کنندومی‌کنند و لذا شتاب در آن صفر است،ساکناست، ساکن دانسته وتعریف نمود.
 
با استفاده از [[قانون دوم نیوتون]] به این نتیجه می‌رسیم که در یک سیستم نیرویی (یک جسم یا مجموعه ایمجموعه‌ای از اجزای یک سازه که می تواندمی‌تواند ساختمانی یا مکانیکی وماشینی یا توربین هایتوربین‌های الکتریکال باشدیعنیباشد یعنی مفهوم کلی وبار مهندسی واژه"واژهٔ «سازه"» یا structure ) زمانی میمی‌توان توان آنراآن را در حال تعادل و ایستایی، دانست که جمع جبری [[گشتاور]]ها یا لنگرها (moment)وکلیه نیروو هایکلیهٔ نیروهای وارده بر مراکزثقلمراکز ثقل ([[گرانیگاه]]): جرم-سختی-اینرسی صفر شوند (اصل جمع یا اجماع نیروها در استاتیک مهندسی سازه).؛ و یا بر اساس مکانیک نیوتونی می توانمی‌توان ایاین تعریف را نیز ارایه داد:
 
در ازای هر نیرویی که بر یک جزء یا مؤلفه از سیستم استاتیکی سازه وارد می‌شود، نیرویی (عکس العمل یا "واکنشواکنشی") به همان اندازه ولی در جهت مخالف به آن جزء اعمال می‌گردد. این‌کهاین که نیروی خالص وارد بر سیستم سازه برابر با صفر باشد، به عنوان ''«شرط نخست"» واین که لنگریالنگر یا گشتاور خالص وارد بر سامانه برابر با صفر باشد، ''شرط دوم تعادل'' به شمار می روندمی‌روند. ایستایی‌شناسی از جملهجملهٔ مباحثی است که در تجزیه و تحلیل سازه‌ها، مثلاً در [[مهندسی سازه]] ، و نیز به هنگام مطالعات [[سیالات]] در حالت سکون مثل پایداری سدهای تحت فشارهای عظیم هیدرو استاتیکی (نیروها ولنگرهایو لنگرهای وادهوارده از حجم بالای آب مخزن دریا چه پشت سد) کاربرد بسیار دارد. علوم مقاومت مصالح و مکانیک مواد وجامدات شاخه‌ای مرتبط با علم مکانیک مهندسی هستند که دانشجویان رشته هایرشته‌های مهندسی قبل از انتخاب ومطالعهومطالعهٔ آنها باید استاتیک و ایستایی رابعنوانرا بعنوان درس پیش فرض وپایه ایوپایه‌ای با موفقیت گذرانده باشند. استاتیک ومقاومت مصالح در رشته های رشته‌های مهندسی مکانیک و عمران وبرق وصنایع واحد هایواحدهای اصلی دروس ترمی محسوب میشوندمی‌شوند. بنا بر این بطور خلاصه دانشجویان رشته هایرشته‌های مهندسی برق-مکانیک-برق، مکانیک، عمران وصنعت ومعدنو معدن قبل از ورود به ترمهایترم‌های دروس اختصاصی خود مکلف به گذرانیدن موفقیت آمیزاینآمیز دروساین میدرس‌ها باشندمی‌باشند:
ابتدا :واحدهای درسی استاتیک وایستایی و سپس مقاوت مصالح مواد ومصالح واجسام هستند.
 
مطالب مورد بررسی در درس استاتیک عبارتند از:
 
* [[تعادل]] در حالت ۲ بعدی و ۳ بعدی،
مطالب مورد بررسی در درس استاتیک عبارتند از:
* [[تعادلخرپا]] در حالتهای ۲ بعدی و ۳ بعدی،
* [[قاب]]‌ها و [[ماشین]]‌ها،
* [[خرپا]]های ۲ بعدی،
* [[قابتیر (برق)|تیر]] ها و [[ماشینکابل]] ها، ‌ها
* [[ممان اینرسی سطوح واجسام]]،
* [[تیر (برق)|تیر]]ها و [[کابل]]‌ها
* [[اصطکاک]]،
* [[ممان اینرسی سطوح واجسام]]،
* [[اصطکاک]]،
* [[کار مجازی]]
 
== مقاله‌های وابسته ==
* [[مقاومت مصالح]]
* [[مکانیک مواد]]
* [[دینامیک]]
== جستارهای وابسته ==
 
== جستارهای وابسته ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{چپ‌چین}}
# Wikibooks.oeg
# Engineering Mechanics:Statics student value edition:www.amazon.com
# Statics-Cambridge university
# A Text-book of statics:william Briggs
# Department of Statics Library:general reference:University of CHICAGO
{{پایان چپ‌چین}}