تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان بندرعباس»

برچسب: دارای ادبیات عامیانه (پخ)
* ''' [[بخش قلعه قاضی]] '''
** دهستان: [[سرخون (دهستان)|سَرخون]]
** دهستان: [[قلعه قاضی (دهستان)|قلعه قاضی]]
محله گوجیان
** نقطه شهری: ندارد.
* ''' [[بخش تخت]] '''
کاربر ناشناس