تفاوت میان نسخه‌های «یوسف پیامبر»

|[[جعفر دهقان]] || [[پوتیفار]] || عزیز مصر
|-
|[[عباس امیری]] || آنخ ماهوآنخ‌ماهو || کاهن اعظم معبد [[آمون]]
|-
|[[جهانبخش سلطانی]] || [[آمنهوتپ سوم]] || فرعون مصر
|[[نسرین نکیسا]] || [[دینه]] || دختر یعقوب
|-
|[[علا محسنی]] || نینیفرنینیفر‌ کبتا || سؤ قصد کننده به یوسف
|-
|[[محمد احمدی]] || || زندانی زندان زاویرا
۱۴۵

ویرایش