تفاوت میان نسخه‌های «تاژک‌داران»

ویرایش و تصحیح
(ویرایش و تصحیح)
{| class="wikitable"
|-
! سزده
! Genera
! طبقه‌بندی
! Classification
! طبقه‌بندی قدیمی
! Older classification
|- style="background:#FFC8A0;"
|''[[Multicilia]]'', ''[[Mastigamoeba]]'', ''[[Phalansterium]]''
|[[Amoebozoaآمیبوزوا]]
|Zoomastigina
|- style="background:rgb(250,240,230);"
|- style="background:rgb(225,204,252);"
| ''[[Cercomonas]]''
| [[Rhizariaریزاریا]]
| Zoomastigina
|- style="background:#F0E68C;"
۵۶٬۲۲۸

ویرایش