تفاوت میان نسخه‌های «ابجد»

۹٬۴۶۳ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
خنثی‌سازی ویرایش 15986168 توسط 128.199.42.73 (بحث)
برچسب: برداشتن بخش بزرگی از صفحه
(خنثی‌سازی ویرایش 15986168 توسط 128.199.42.73 (بحث))
 
ب) تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی دار یا شعر در می‌آورند که به خاطر سپردن آن کلمه یا عبارت یا آن جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند.
البته تعریف درست عدد110 درمساوات کلمات به هم پیوسته فقط وفقط110=1خدا1علی0چیزدیگر(همانگونه که وحدانیت پروردگارواضح است ارجعیت ووحدانیت علی نیز واضح است وچیزی غیرازاین نیست:الله واحدوعلی الواحدولاغیر.این تفسیرکامل ودقیق نگاه فرقه ای خاص ازدرویشان بانام علی اللهی بوده واست که آنهاباوجودبالافرض کردن مقام علی ابن ابی طالب دردوره خودوستایش اوبعنوان کاملترین وشجاع ترین ومردترین فردخلق شده روزگارعلی راایشان بالاترازخالق مطلق تعریف میکنندکه طبق توجیهات خاص آنهامثلاحتی یکنفرازبین124000پیامبروبرگزیده ای که همچون محمد(ص)که ازنظرسایرفرقه هاومسلمانان چه شیعهخ وچه سنی علی تنهاولی شخص محمدبوده ویاخلیفه چهارم وامام اول درسنی وشیعه وبانادیده گرفتن چنین مدارکی که به جامانده میگوندیک خداویک علی که همان آن یک باشدکه چیزی غیرازاین نبوده ونباشدیاهمان :الله واحد وعلی الواحدولاغیر.
جالب است کارت شناسایی رهبرفعلی جمهوری اسلامی ایران که شخص سیدعلی حسینی خامنه باشندکه درزمان مذکورخودسرپرستی سپاه پاسداران را به عهده داشتندبعنوان کدشناسایی یاکدبسیجی درکارت شناسایی صادرشده آن زمان همان عدد110به ایشان تعلق گرفته بوده که اسنادغیرطبقه بندی شده آن مانندعکس همان کارت دراینترنت موجوداست والبته گاهابامنابع تاییدکننده معتبرهرچنددرچندسال اخیروتغیرات انجام شده درسازماندهی بسیج وسپاه برای ایشان که ازقشرطلاب جامعه به حساب میایندازطرف بسیج طلاب کارت جدیدباطرح وکدگذاری جدیددرکدشناسایی اهداشده واگرواردجزییات شویم حتی آن عددجدیدهم بازگوکننده این مطلب است که متعلق به نایب برحق حضرت قایم است که مسیح نیزپس ازجعت خودمیبایست اسلام بیاوردوپیروان خودرابه اسلام سوق دهدونمازی پشت سرحضرت مهدی(عج)برپانمایدودررکاب ایشان علیه همه بدی هاقیام نمایدکه مشخص است تاآن زمان کمتراز60-70سال دیگرباقیست چون اگریهودیت نیزمطرح باشدالان همانطورکه درروایات یهودیت آمده که قبل ازظهور قایم ومنجی همان دجال جاعل ادعای ظهورمیکندکه چندسالی است دجال متولدشده وتازه بصورت نوزادوکودک ناقص الخلقه باهمون مشخصات تعریف شده ازقبل تنهابایک چشم که وسط پیشانی اش قرارداردتوسط یهودیان نگهداری میشودکه میبایست دیداولین باردرمیان یهودیان چه کسی ازدجال چنین تعریفی کرده بوده خود موسی بوده یاپدروپدربزرگ واجدادش که نسل درنسل همه پیامبرزاده بودندکه حتی آخرین دین الهی یعنی اسلام نیزبرگزیده شده بودن تک تک آنهاتوسط خالق رابرای نبوت درقصص خودتاییدنموده فقط این وسط کمی نسبت به مسیحیت شبه واردمیشودکه معلوم نیست انجیل چاپ 40-50سال پیش رابایدباورکردیاحرف کشیش های هم عصرخودراکه منکرآن هستندکه درانجیل ازپیامبری که بعدازمسیح برای قوم عرب فرستاده میشودکه نامش همان احمدبه معنای محمداست صحبت شده ووعده داده شده بوده که اسنادمعتبرترازتکذیبه این مطلب توسط کشیش های هم عصرفعلی معتبرتربوده وخواهدبودچون کشیش های جدیداین موضوع راتکذیب میکنندوادعامیکننداگرچنین موضوعی راکسی برای شماعنوان کرده یقیناکذب گفته ودروغ محض که بسیاربعیداست باورافرادمطلع ازاین موضوع درطول این2015سال توسط تحریف کردن درمتن انجیل عامل ایجادچنین ذهنیت های کذبی شده.
بعلاوه اینکه بصورت اتفاقی ودراصل اگرراستش رابگویم برای تمسخرواردکلیسایی شدم که فقط به احترام خالق مطلق که حتماآنجاهم حضورداشت سکوت کردم ومیشنیدم که اول یک مرتبه مسیحیان حاضردرآن مکان شخص مسیح رابعنوان خداشکرمیکنندوسپس آمین میگویندکه سرودهای همراه باارگ که چون آشناییت باشگردکارداشتم تشخیص دادم نوعی ازهمان مخدرهای شنیداری جدیداست که به غیرازمعنای شعرهمراه آهنگ خودنت های موسیقی نیزفردرابه حالت ترنس یاخلسه میبردکه درآن حال مانندهیپنوتیزم هر مومن دین دیگری رانیزبراحتی میتوان حتی بدون خرج کردن یک سکه برای تبلیغ مسیحیت به مسیحیت سوق دادودراین بین یک مرتبه شاهدبودم خالق یکتاراهم همانگونه بعنوان خدای یکتاشکرمیکنندوبازآمین میگویندکه چون شوک شده بودم خیلی راحت وقتی تمام شدازکشیش آنجاپرسیدم شمامیگویئد مسیح همان خدااست؟وخداخودش مریم مقدس رابادمین روح خودباردارکردومسیح متولدشد؟که چیزی جزتاییدنتوانست بگویدکه من گفتم پس قبل ازتولدمسیح حداقل یک خدای دیگربعنوان خالق اوهم وجودداشته بعلاوه اینکه شمااندانستن این موضوع تاکنون همچنان بعدازشکرکردن مسیح بعنوان خداسپس خالق یکتایی راهم بعنوان خداشکرمیکنیدوبرای هر2آمین میگوییدکه حتمامیدانیداین یعنی فرض کردن 2خدای مجزاوشکرکردن هر2آنهابه نوبت که این همان شریک قایل شدن برای خدااست که نام دیگرش همان شرک وشرک ورزیدن است که نسبت به مشرکین گفته میشده درگذشته هاوایام قدیم ضمن اینکه شماالان بااین سکوت وتاییدحرف های من فراموش کردیدکه درمجوع من شاهدبودم شما3خداراادعاکردیدقبول داریدومیپرستید. که سکوت حکم فرماشدودیگرحتی ادامه سرودومناجات خودراهم نتوانستندبه عمل بیاورندوازفردای آن روزبارهامنتظربودم که مجدداآنهاراملاقات کنم اماتاکنون ازآن روزبه بعدکلاآن کلیسادیگرتشکیل نشدونمیدانم چه اتفاق خاصی برایشان افتادکه دیگرنه من آن کلیسارابازدیدم نه دوستان دیگرم درکل24/7!!!لطفااگرویرایشی درمتن این مطلب انجام میشودبه اصل محتوای آن که برای من بسیارسوال برانگیزشدوبودوهنوزهم جای سوال باجواب منطقی پرنشده رادرنظربگیریددرنظرهم داشته باشیداین مطلب هیچ ربطی به چگونگی باردارشدن مریم نداشته ونداردوشایدآنهاهر3خدارادرست میگفتنداماکشیش آنجاوهمراهانش درتشریح چگونگی همچین چیزی واقعابی تجربه وناتوان بودندکه هم من راگیج کردندهم خودودوستان خودرا.فقط نمیدانم چه کسی برای آنهاچنین مخدرهای شنیداری ای راکه باالف بای موسیقی یعنی دو ر می فا سو لا سی به ذیرکی بروزن همین سخنان عجیبی که ازمسیحیت بیان میکردندباسوکت خودوگوش دادن به موزیک حتی بی کلام آن سرودهاچنین ترفندی رابه کاربرده که متاسفانه درآن جمع که ادعامیکردندمسیحی هم هستندافرادی رامیدیدم که دراصل مسلمان وشیعه زاده بودندکه حتی به فکرشان نرسیده بودمثلا نام رضا وحسین ومرتضی ای که داشتندراتغییردهندتاچنین حالتی که شبیه رسوایی است که حتی میتواند به اعدام ختم شودرا هم به دنبال داشته باشد!!!
 
تالیف دکتر امام رضارهگذر
 
ج) در موسیقی پس از [[اسلام]]، در ثبت اصوات و دساتین از حروف ابجد استفاده شده‌است. برای نمونه نغمه‌های [[دستگاه شور]] با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «''یح یه یب ی ح ه ج ا''» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «''ط ط ج‍ ج‍ ط ج‍ ج''» که در موسیقی امروز به ترتیب [[نت]]‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند.<ref>{{یادکرد | کتاب= واژه نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد اوّل| نویسنده= ستایشگر، مهدی| ناشر= اطلاعات| چاپ=دوّم| شهر=تهران| سال=۱۳۸۱| صفحه=ص۳۷۵| شابک= ISBN 964-423-305-0}}</ref>