تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه گاز طبیعی»

:* واحد تامین سوخت گازی
:* واحد تولید هوای ابزاردقیق
:* واحد تولید و ذخیرهسازیذخیره‌سازی نیتروژن
:* واحد دریافت و بازگرداندن آب دریا
:* واحد نمکزدایینمک‌زدایی از آب دریا
:* واحد پالایش آب
:* واحد تامین آب آشامیدنی
:* واحد پالایش پسآب‌پس‌آب
:* واحد آب آتشنشانیآتش‌نشانی
:* واحد ژنراتورهای دیزل
:* واحد تولید آب سردساز