تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح نژاد دام»

ویرایش و ویکی‌سازی
برچسب: نیازمند بازبینی
(ویرایش و ویکی‌سازی)
{{منبع}}
{{ویکی‌سازی}}
{{ویکیسازی}}
'''اصلاح نژاد دام''' ({{انگلیسی|Breeding)}} علم و هنر تثبیت ژنهای[[ژن|ژن‌های]] موثرمؤثر در تولید اقتصادیاقتصادیِ [[دام]] می‌باشداست. اصلاح نژاد با [[انتخاب]] دامهادام‌ها و طیور برتر از لحاظازلحاظ ژنتيکی و با کمک [[روشهایروش آمیزش جنسی|روش‌های آمیزشیآمیزشیِ]] مناسب، دام و طیور برتر راایجادرا ایجاد می‌کند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بودهاست و در بخش‌های تخصصی با کاربرد ترکیبی از علوم دانش ژنتیک کمی ،کمّی، دانش [[ژنتیک مولکولی،مولکولی]]، دانش [[آمار ]]، دانش [[علوم رایانه|رایانه]] و دانش [[اقتصاد]] افق جدیدی پیدا کرده استکرده‌است.
 
در برنامه هايبرنامه‌های اصلاح نژاد دامدام، هدف ايناین است كهکه حيواناتحیوانات دارای ظرفيتظرفیت ژنتيكیژنتیکی بالاتر از ميانگينمیانگین جامعه شناسايیشناسایی و انتخاب شده و از آنها بهبه‌عنوان عنوان والدينوالدین نسل بعد استفاده شود. به اين ترتيببه‌این‌ترتیب، انتظار می رودمی‌رود كه ميانگينمیانگین ظرفيتظرفیت ژنتيكیژنتیکی نتاج بيشتر از ميانگينمیانگین نسل والدينوالدین باشد.
 
{{زیست-خرد}}
۴۹٬۷۹۷

ویرایش