تفاوت میان نسخه‌های «سرمایه»

بدون خلاصه ویرایش
 
از نظر علوم اجتماعی و رفتاری سرمایه میتواند به طور کلی به چهار دسته تقسیم شود.
سرمایه اققتصادیاقتصادی - سرمایه اجتماعی - سرمایه فرهنگی-سرمایه نمادین.
'''سرمایه فرهنگی:''' از دیدگاه بوردیو، سرمایه آن چیزی است که به عنوان رابطه اجتماعی در درون یک سازواره از تعاملات عمل می کند و دامنه آن بدون هیچ تمایزی به تمامی کالاها، اشیاء و نشانه هایی که خود را به عنوان چیزهایی کم یاب و ارزشمند عرضه می دارند(و در یک ساختار مشخص اجتماعی، مورد قضاوت هستند) کشیده می شود و سرمایه فرهنگی به عنوان یک رابطه اجتماعی درون سازواره ای از تعاملات که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل می کند، منتهی به قدرت و منزلت می گردد.
'''سرمایه اجتماعی :''' سرمایه اجتماعی دلالت بر اشکالی از سازمان چون اعتماد، قواعد و شبکه ها دارد که می توانند کارایی جامعه را از طریق کنش های متناسب تسهیل کنند. در نتیجه تعاون خود انگیخته از طریق سرمایه اجتماعی تسهیل می شود.
۳۰

ویرایش