باز کردن منو اصلی

تغییرات

جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی برای
:''{{برای |دیگر نام‌های مشابه با '''بازی‌های المپیک تابستانی پاریس''' به صفحه [[|بازی‌های المپیک تابستانی پاریس]] مراجعه نمایید.''}}
 
{{Infobox Olympic games|1900|Summer