تفاوت میان نسخه‌های «بنی‌اسرائیل»

جز
ابرابزار
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب (۹.۵): + رده:خشکی اسرائیل)
جز (ابرابزار)
{{تاریخ اسرائیل}}
'''بنی اسرائیل''' (عبری:בני ישראל) به فرزندان و نوادگان [[یعقوب]] گفته می‌شود. این قوم ریشه و پایه قومی هستند که بعدها یهود نامیده شد.
 
[[پرونده:12 Tribes of Israel Map.svg|بندانگشتی|محدوده قلمرو اسباط اسراییل.]]
اسرائیل واژه‌ای [[عبری]] ترکیب "«اسرا"» و "«یل"» است که در لغت عبری "«اسرا"» به معنای عبد و "«ایل"» به معنای خدا میباشدمی‌باشد و در مجموع به معنای "«بنده خدا"» است.<ref>التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱، ص ۸۴،”۸۴، ” أنّ معنىمعنی هذه الکلمة فی اللغة العبریّة یطابق ما قلنا فی مادّة أسر من العربیّة، فمعنىفمعنی إسرائیل: من یکون تحت‌النظر و التوقیف و التدبیر و الأسر من اللّه تعالى،تعالی، و هذا المعنىالمعنی قریب من کلمة عبد اللّه.</ref> البته در کتب یهود به معنی غلبه کننده بر خدا و یا کشتی گرفته با خدا آمده است. این داستان از داستان کشتی گرفتن یعقوب با خدا، و یا فرشته ایفرشته‌ای از جانب خدا در عهد عتیق گرفته شده است که بعد از این مبارزه نام یعقوب به اسرائیل تغییر میکندمی‌کند.<ref>آفرینش ۳۲:۲۴-۳۲۲۴–۳۲</ref>
 
از این رو به فرزندان و نوادگان او «بنی اسرائیل» گفته می‌شود.
 
در [[عهد عتیق]] لغت اسرائیلی به معنی دوازده قبیله بنی اسرائیل و همچنین به معنی مردم کشور [[اسرائیل]] قدیم است. در حدود قرن ۵ قبل از میلاد، بازماندگان دوازده قبیله بنی اسرائیل یهود (قبیلهقبیله‌های هایجودا، جودا،شیمون،شیمون، و بعضی از بنیامین و لوی) نامیده شدند.
[[پرونده:12 Tribes of Israel Map.svg|بندانگشتی|محدوده قلمرو اسباط اسراییل.]]
== در عهد عتیق ==
در [[عهد عتیق]] لغت اسرائیلی به معنی دوازده قبیله بنی اسرائیل و همچنین به معنی مردم کشور [[اسرائیل]] قدیم است. در حدود قرن ۵ قبل از میلاد، بازماندگان دوازده قبیله بنی اسرائیل یهود(قبیله های جودا،شیمون، و بعضی از بنیامین و لوی) نامیده شدند.
در تورات نسل بنی اسرائیل به یعقوب پیامبر نوه [[ابراهیم]] میرسدمی‌رسد که بعد از یک اتفاق عجیب تمام شب با خدا و یا فرشته ایفرشته‌ای از جانب خدا کشتی میگیردمی‌گیرد و در نهایت پیروز میشودمی‌شود. یعقوب دوازده پسر داشت که نام این پسران: روبن، شیمون، لاوی، جودا، دن، نفتالی، گد، آشر، ایساکر، زبولون، [[یوسف]] و [[بنیامین]] بود. فرزندان این پسران دوازده قبیله بنی اسرائیل را تشکیل دادند.
== در عهد عتیق ==
مادران فرزندان یعقوب عبارتند از :
در تورات نسل بنی اسرائیل به یعقوب پیامبر نوه [[ابراهیم]] میرسد که بعد از یک اتفاق عجیب تمام شب با خدا و یا فرشته ای از جانب خدا کشتی میگیرد و در نهایت پیروز میشود. یعقوب دوازده پسر داشت که نام این پسران: روبن، شیمون، لاوی، جودا، دن، نفتالی، گد، آشر، ایساکر، زبولون، [[یوسف]] و [[بنیامین]] بود. فرزندان این پسران دوازده قبیله بنی اسرائیل را تشکیل دادند.
مادران فرزندان یعقوب عبارتند از :
* لیه: روبن، شیمون، لاوی، جودا، ایساکر و زبولون.
* راشل: یوسف و بنیامین.
* بیلها (خدمتکار راشل): دن و نفتالی.
* زیلپا (خدمتکار لیه): گد و آشر.<ref>آفرینش ۳۵:۲۲-۲۶۲۲–۲۶</ref>
 
یعقوب و پسران او به دلیل دعوت برادرشان یوسف که در آن زمان عزیز مصر بوده به سرزمین [[مصر]] مهاجرت میکنندمی‌کنند. وقتی آنها به مصر میروندمی‌روند تعدادشان ۷۰ نفر است که در چهار نسل به ۶۰۰۰۰۰ نفر افزایش میابند. [[فرعون]] از قدرت گرفتن فرزندان یعقوب ترسیده و دستور میدهدمی‌دهد که تمامی فرزندان پسر آنها را بکشند. خدای اسرائیل نام خود را به [[موسی]] نشان میدهدمی‌دهد که از نسل لاوی است. در این زمان خدا آنها را از اسارت نجات داده و قوانین خود را به آنها میدهدمی‌دهد تا آنها ملت او باشند.باشند؛ ولیکن اسرائیلیها دارای ایمان کافی نیستند و اجازه ورود به سرزمین موعود را نمیابند.
بعد از مرگ موسی و نسل او ،او، نسل بعدی به رهبری یوشع وارد [[کنعان]] میشوندمی‌شوند و اختیار آن سرزمین را به دست میگیرند.می‌گیرند؛ ولیکن باز اسرائیلیها ایمان کافی ندارند و دچار مشکلات میشوندمی‌شوند.
 
بنی اسرائیل از خدا درخواست یک شاه میکنندمی‌کنند و خدا به آنها [[طالوت]] را میدهدمی‌دهد. داوود نبی بعد از طالوت قدرت را به دست میگیردمی‌گیرد. در زمان داوود اسرائیلیها حکومت خدا را به دست میآورندمی‌آورند.
فرزند داوود به نام سلیمان، معبدی برای پرستش خدا میسازدمی‌سازد. در عهد عتیق آمده که سلیمان اجازه میدهدمی‌دهد زنان خارجی او به پرستش خدایان خود بپردازند و پادشاهی او به دو قسمت تقسیم میشودمی‌شود.
 
پادشاهی شمال اسرائیل گناه میکنندمی‌کنند و اجازه بتبت‌پرستی پرستی میدهندمی‌دهند و در توحید شکست میخورندمی‌خورند. از این رو خدا اجازه میدهدمی‌دهد که قومهای دیگری بر آنها غلبه کرده و جایگزین آنان شوند. در جودا، بعضی به [[توحید]] روی میآورندمی‌آورند ولیکن بعضی دیگر بت پرستبت‌پرست شده و حتی در معبد سلیمان بت پرستیبت‌پرستی میکنندمی‌کنند. از این رو خدا اجازه میدهدمی‌دهد که جودا شکست خورده و در بابل به اسارت گرفته شود و معبد سلیمان نابود گردد.
 
ولیکن با وجود گناههایگناه‌های آنها [[کورش]] ، آنان را از بند رهایی می بخشدمی‌بخشد. اسرائیلیان اجازه پیدا میکنندمی‌کنند که به جودا بازگردند و معبد را دوباره بسازند.
بعد از فتح بابل توسط قوم پارس در جودا تبدیل به یک استان امپراتوری پارسیان شد. <ref>Albertz, Rainer (1994) [Vanderhoek & Ruprecht 1992]. A History of Israelite Religion, Volume I: From the Beginnings to the End of the Monarchy. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-664-22719-7.</ref>
 
== در قرآن ==
در قرآن بارها به بنی اسرائیل اشاره شده است. همچنین در چندین جا از یعقوب با نام اسرائیل نام برده شده است با اینکه داستان تغییر نام یعقوب به اسرائیل در قرآن نیامده است. در قرآن آمده است که خداوند به بنی اسرائیل وعده داده است که دو بار در زمین فساد خواهند کرد. در بار اول که خراب شدن معبد اول است آنها از آنجا رانده میشوندمی‌شوند و به اسارت در میآیندمی‌آیند. در بار دوم مانند بار اول معبد آنها خراب شده و از آنجا بیرون رانده میشوندمی‌شوند. <ref>سوره اسراء، آیه ۴</ref>
در قرآن خداوند ذکر میکندمی‌کند که بر خلاف نظر عهد عتیق سلیمان کافر نشده و گناه نکرد. <ref>سوره بقره آیه ۱۰۲</ref>
نام قبایل بنی اسرائیل در قرآن ذکر نشده است.
 
== در دنیای امروزی ==
=== یهودیان اشکنازی ===
اشکناز لغت عبری برای سرزمین [[آلمان]] است. از این رو به یهودیانی که در [[قرون وسطی]] در آنجا زندگی میکردندمی‌کردند «اشکنازی» میگویندمی‌گویند. این گروه از یهودیان احتمال زیاد در زمان امپراتوری روم به آنجا کوچ داده شده اندشده‌اند. این کوچ احتمالاً در حدود سال ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ بعد از میلاد بوده است.
 
=== یهودیان سفاردی ===
یهودیان سفاردی یهودیان [[اسپانیا]] و [[پرتغال]] هستند. این یهودیان به مدت هزار سال در آن منطقه زندگی میکردندمی‌کردند تا اینکه در سال ۱۴۹۲ با پیروزی [[کلیسای کاتولیک]] از آنجا رانده شدند. این یهودیان به شمال [[آفریقا]]، [[هلند]]، [[انگلیس]]، [[فرانسه]] ، [[لهستان]]، [[امپراتوری عثمانی]] و [[آمریکای جنوبی]] مهاجرت کردند. حضور این یهودیان در امپراتوری عثمانی بسیار گسترده بود.
 
=== یهودیان میزراهی ===
یهودیان میزراهی یهودیان [[خاورمیانه]]، [[آسیای مرکزی]] و [[قفقاز]] هستند. معمولاً این یهودیان در کشورهای دارای جمعیت اکثریت مسلمان زندگی میکردندمی‌کردند. یهودیان ایرانی، عراقی، سوری، افغانی، بخارایی، کردی، گرچی و غیره جزو این گروه هستند. <ref>Albertz, Rainer (1994) [Vanderhoek & Ruprecht 1992]. A History of Israelite Religion, Volume I: From the Beginnings to the End of the Monarchy. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-664-22719-7.</ref>
 
== تست ژنتیکی ==
آزمایشهای ژنتیکی ثابت کرده است که بسیاری از یهودیان دارای جد مشترکی در منطقه خاورمیانه هستند. یهودیان به ندرت با غیر یهود ازدواج میکردندمی‌کردند و از این رو ازدواج آنها بیشتر در بین یهودیان دیگر بود. آزمایش ژنتیکی نشان داده است که مقدار این ازدواج با غریبه هاغریبه‌ها در بعضی نسلها کمتر از ۰٫۵ در صد بوده است. <ref>[http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D02E0D71338F93AA35756C0A9669C8B63 Y Chromosome Bears Witness to Story of the Jewish Diaspora - New York Times<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
یهودیان امروزه خود را بازمانده دوازده قبیله اسرائیل میدانند. بر اساس کتاب مقدس یهود مخلوطی از قبیله جودا، قبیله بنیامین، قبیله شیمون و لوی است .
 
یهودیان امروزه خود را بازمانده دوازده قبیله اسرائیل میدانند. بر اساس کتاب مقدس یهود مخلوطی از قبیله جودا، قبیله بنیامین، قبیله شیمون و لوی است .
== جستارهای وابسته ==
* [[اسباط اسرائیل]]
* [[تاریخ قوم بنی‌اسرائیل]]
* [[گوساله سامری]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{شخصیت‌ها و اعلام قرآنی}}