باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف سرنویس نالازم
:''برای دیگر کاربردها، [[داریوش]] را ببینید. ''
{{جعبه اطلاعات حاکم
|نام = داریوش دوم{{سخ}}{{میخی هخ|DA|20}}{{میخی هخ|A|20}}{{میخی هخ|RA|20}}{{میخی هخ|YA|20}}{{میخی هخ|VA|20}}{{میخی هخ|U|20}}{{میخی هخ|SHA|20}}