احکام دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱-[[نماز]](صلوه)۲-[[روزه]](صوم)۳-[[خمس]]۴-[[زكات]]۵-[[حج]]۶-[[جهاد]]۷-[[امربه معروف]] ۸-[[نهی ازمنكر]]۹-[[تولی]] ۱۰-[[تبری]]
* عقود (پیمان‌ها)
* ایقاعات
معینه وغیرمعینه
* ایقاعات
 
* احکام (مسائل فردی و قوانین اجتماعیِ زندگی)