باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| نهاد =
| نماینده =
| شناخته‌شده برای = مجری برنامهٔبازیکن [[عصر ورزشفوتبال]]
| نقش‌های برجسته =
| سبک =
کاربر گمنام