تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ معاصر ایران»

بدون خلاصه ویرایش
{{تاریخ ایران}}
تاریخ معاصر ایران دورانی از [[تاریخ ایران]] است که با [[انقلاببه قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آغا محمد خان قاجار مشروطه]] شروع می‌شود و تا سرنگونی [[سلسله پهلوی]] و پیروزی [[انقلاب ایران]] ادامه می‌یابد. تاریخ معاصر ایران را به بخش‌هایی تقسیم می‌کنند:
* {{به سلطنت رسیدن آغا محمد خان}}
 
* {{به سلطنت رسیدن فتحعلی شاه}}
* {{جنگهای ایران و روسیه و
قرار دادهای ترکمانچای و گلستان}}
* [[نهضت تنباکو]]
* [[جنبش مشروطه ایران]]
کاربر ناشناس