تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

بدون خلاصه ویرایش
یک فرصت برای ایجاد یک رشته طرح های جدید و راه حل های تخیلی و جذاب در یک دنیای مجازی است که که در آن می توان رفتارها، انیمیشن، همچنین اشکال وصداها را طراحی کرد <ref>http://www.ijcaonline.org/, (2015). A Study of Interactivity in Human Computer Interaction. [online] Available at: http://www.ijcaonline.org/volume16/number6/pxc3872724.pdf [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
==تعامل انسان و کامپیوتر ==
تعامل انسان و کامپیوتر رشته ای است در رابطه با طراحی، ارزیابی و اجرای محاسبات تعاملی سیستم برای استفاده انسان به وسیله ی مطالعه پدیده های بزرگ پیرامون. تعامل انسان و کامپیوتر همچنین به عنوان قابلیت استفاده از رابط تعریف می شود<ref>ThackaraFallman, JohnD. «The(2015). design[online] challenge of pervasive computing»Mitpressjournals.org. ''Interactions''Available '''8'''at: (http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/desi.2008.24.3), 2001.4 [Accessed 30 ppNov. 47-522015].</ref>.
 
== فرایند طراحی تعامل ==
فرایند طراحی تعامل، از چهار فعالیت اصلی تشکیل می‌شود:<ref>Sharp, pp. 17.</ref>
۳۲

ویرایش