تفاوت میان نسخه‌های «راست (گرایش سیاسی)»

دقیقاً خرابکاری مشابه‌ای در مقاله ی چپ انجام شده‌بود، جعل منبع
(دقیقاً خرابکاری مشابه‌ای در مقاله ی چپ انجام شده‌بود، جعل منبع)
 
== اصول کلی در گرایش راست ==
گروه­هایگروه‌های راست­گراراست‌گرا عدمتفاوت برابریطبقاتی افرادرا درجزئی حقوق سیاسی و یا حقوق اقتصادی رااز [[نظام طبیعی]] تلقی نموده و طرفدار حمایتحداقل ازدخالت ثروتمنداندولت در هستندامور اقتصادی می‌باشند. این گروههاگروه‌ها معمولاً معتقدند که دخالت دولت در امور اقتصادی را باید محدود کرد. گروههای راستگرا معمولاً از محدود کردن مشارکت سیاسی مردم در عرصه قدرت دفاع می‌کنند و معمولاً خواهان دخالت قاطع دولت در امور سیاسی می‌باشند. از نظر گروه‌های راست­گرا برای پیشرفت جامعه بهتر است قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری های سیاسی و منافع حاصل از آن در اختیار هیأت حاکمه باشد.
 
در تعریف امروزی، گرایش دست راستی می‌تواند از نظر اقتصادی و یا از نظر سیاسی باشد. به این مفهوم که عدم اعتقاد به برابری افراد در توزیع ثروت را می‌توان راست اقتصادی و عدم اعتقاد به برابری افراد در مشارکت در نظام سیاسی و قدرت و حقوق اجتماعی را راست سیاسی می‌نامند. ترویج [[خصوصی سازیخصوصی‌سازی]] در حوزه [[اقتصاد]] مهمترینمهم‌ترین ویژگی راست اقتصادی به حساببه‌حساب می‌آید. مقابله با نهاد های دموکراتیک و مردم نهاد و نیز عدم پذیرش مشارکت عادلانه سیاسی عامه مردم نیز از خصوصیات راست سیاسی است. بنابر چنین تعریفی، نظام های سرمایه‌داری غربی راست اقتصادی و چپ سیاسی به شمار می‌روند. نظام های کمونیستی به لحاظ اقتصادی چپ هستند ولی از لحاظ سیاسی راست به حساب می‌آیند. نظام های سوسیال دموکراسی پیاده شده در کشورهای اسکاندیناوی هم به لحاظ اقتصادی چپ هستند و هم به لحاظ سیاسی در حالی که نظام های فاشیستی، راست اقتصادی و راست سیاسی محسوب می‌گردند. <ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197</ref>
 
نظام‌های سرمایه‌داری غربی راست به شمار می‌روند. نظام‌های کمونیستی چپ هستند و نظام‌های فاشیستی، راست محسوب می‌گردند.
 
راستی‌ها در عین اعتقاد به سکولاریسم و مبانی تفکر مدرن غربی، گرایش شدید به جلوگیری از تحرکات انقلابی و رادیکال، دفاع از حفظ وضع موجود و طرفدار نظام‌های سرمایه‌داری و ترویج [[خصوصی‌سازی]] در [[اقتصاد]] بوده و هستند.<ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
[[رده:راست‌گرایی]]
[[رده:سرمایه‌داری]]
 
[[رده:سلطنت‌طلبی]]
 
[[رده:سنت]]
[[رده:محافظه‌کاری]]
 
[[رده:ناسیونال سوسیالیسم]]
[[رده:نظریه‌های سیاسی]]
[[رده:واژگان سیاسی]]