تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

قابلیت استفاده به ان معنی است که تا چه حد یک محصول می تواند توسط کاربران خاص برای رسیدن به اهداف مشخص با اثربخشی، بهره وری و رضایت در یک زمینه مشخص مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت استفاده در رابطه با اثربخشی ,بهره وری و رضایت است <ref>https://www.interaction-design.org, (2015). Interaction Design - brief intro. [online] Available at: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/interaction-design-brief-intro [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
 
=====اثربخشی=====: دقت و تکامل برای دستیابی کاربران به اهداف مشخص.<br />
===اثربخشی===
دقت و تکامل برای دستیابی کاربران به اهداف مشخص.<br />
 
===بهره وری===
۳۲

ویرایش