تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

تعامل انسان و کامپیوتر رشته ای است در رابطه با طراحی، ارزیابی و اجرای محاسبات تعاملی سیستم برای استفاده انسان به وسیله ی مطالعه پدیده های بزرگ پیرامون. تعامل انسان و کامپیوتر همچنین به عنوان قابلیت استفاده از رابط تعریف می شود<ref>Fallman, D. (2015). [online] Mitpressjournals.org. Available at: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/desi.2008.24.3.4 [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
==پروتوتایپ==
'''اسکچ''' : یک نقاشی استاتیک می باشد که به صورت دستی انجام می شود و طرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن در سطح پایین / متوسط است.<br />
 
'''قاب سازی''' : یک تشریح ساختاری است که به صورت دستی یا نرم افزاری انجام می شود وطرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن در سطح پایین است
'''پروتوتایپقاب کاغذیسازی''' : یک نمونهتشریح ی اولیه مبتنی بر کاغذساختاری است که به صورت دستی یا نرم افزاری انجام می شودوطرحشود وطرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح پایین یا بالااست.<br باشد/>
 
'''نمونه سازی''' : تمرکز این سطح بر طراحی بصری می باشد و به صورت دستی انجام می شود.طرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح بالا باشد.
'''قابپروتوتایپ سازیکاغذی''' : یک تشریحنمونه ساختاریی اولیه مبتنی بر کاغذ است که به صورت دستی یا نرم افزاری انجام می شود وطرحشودوطرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح پایین استیا بالا باشد.<br />
 
'''نمونه سازی''' : تمرکز این سطح بر طراحی بصری می باشد و به صورت دستی انجام می شود.طرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح بالا باشد.<br />
 
==مراحل طراحی تعامل==
۳۲

ویرایش