تفاوت میان نسخه‌های «کاترین اول روسیه»

== مارتا ملکه روسیه==
پتر کبیر با معیارهای غربی مرد متمدن و با فرهنگی نبود. سفرهای متعدد او و آشنایی او با فرهنگ و تمدن اروپا خوی وحشی او راتغییر نداد و با همه ترقیاتی که در دوران سلطنت او نصیب روسیه شد،ملت روس از نظر معنوی تغییر زیادی نکرد. یکی از عوامل موفقیت پتر کبیر در کار حکومت گماردن اشخاص لایق و کاردان در راس امور بود که صادقانه در انجام کارهایی که تزار به انها محول می نمود می کوشیدند. با وجود این صمیمی ترین و نزدیک ترین محرم پتر دوست ایام جوانی او ، منشیکوف بود که در مصاحبت او بدمستی ها و عیاشی های دوره جوانی را از سر می گرفت.
در یکی از همین شب های میگساری و بدمستی بود که پتر با خدمتکاری زیبا و لوند به نام مارتاهمبستر شد و به قدری از این زن عامی خوشش آمد که روز بعد اورا به کاخ سلطنتی بردوباوجود داشتن همسر قانونی، مارتا را به عنوان معشوقه خود در کاخ سلطنتی نگاه داشت.عیاشی های پتر وبدرفتاری او با همسر قانونی اش ، پسرش الکسی را کهولیعهدکه ولیعهد روسیه بود در مقابل او قرار داد، ولی پتر به خاطر مارتا ،الکسی را از ولیعهدی خلع و به زندان انداخت و او را زیر شکنجه کشت.و مادرش را به صومعه تبعید کرد. مارتا شش دختر از پتر به دنیا آورد که چهارتای انان در زمان حیات پتر درگذشتند و فقط آنا و الیزابت تا زمان مرگ پدر زنده بودند.پتر پس از طلاق از همسر اول خود ، رسما با مارتا ازدواج کرد و او را با نام کاترین ملقب ساخت. پتر همچنین رسم معمول دربار روسیهراروسیه را که تعیین فرزند اول تزار به عنوان ولیعهد و جانشین قانونی او بود برهم زد و برگزیدن جانشین رابه خود تزار محول نمود.
پس از مرگ پتر، امپراتریس کاترین با نام تزاریس کاترین بر تخت نشست و تا دو سال بعد که تا زمان مرگ او بود سلطنت کرد.
{{-}}
کاربر ناشناس