باز کردن منو اصلی

تغییرات

* ارتباط متقابل سودمند با تأمین کنندگان
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است:
هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
در سال ۱۹۸۷ کمیتهٔ فنی ۱۷۶ سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را به جهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین این سری از استاندارد ایزو ۹۰۰۱، به وجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقراره سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.
سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان پیاده‌سازی می‌شود.
الگوی اجرائه این سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برا ی بار چهارم در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. در ویرایش سال ۲۰۰۸ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دیدگاه فرایند گرا همچنان مورد تأکید می‌باشد.
استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ با تکی بر اصول ۸ گانه شکل گرفته‌اند:
* مشتری محوری
* رهبری
* مشارکت کارکنان
* فرایند گرایی در ایزو۹۰۰۱
* سیستم گرایی در ایزو ۹۰۰۱
* بهبود مستمر
* تصمیم گیری بر پایه واقعیات
* ارتباط متقابل سود مند با تأمین کنندگان در ایزو ۹۰۰۱
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجرا است. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است:
هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
 
. هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
کنترل بهتر فرایندها
 
. کنترل بهتر فرایندها
افزایش [[بهره‌وری]]
 
. افزایش [[بهره‌وری]]
کاهش هزینه‌ها، ضایعات، مرجوعی‌ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای [[بهبود مستمر]] هر فرایند
 
. کاهش هزینه‌ها، ضایعات، مرجوعی‌ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای [[بهبود مستمر]] هر فرایند
کنترل بهتر فرایندها
 
افزایش بهره‌وری
 
کاهش هزینه‌ها، ضایعات، مرجوعی‌ها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چهارچوبی برای بهبود مستمر هر فرایند
 
شرح
خدمات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام