دینامیک ملکولی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''دینامیک ملکولی''' یکی از شاخه‌های [[فیزیک محاسباتی]] است.در این روش [[برهمکنش]] میان [[اتم|اتم‌ها]] و [[مولکول|ملکول‌ها]] در بازه‌هایی از زمان بر اساس قوانین [[فیزیک]]،به‌وسیله، به‌وسیله [[کامپیوتر]] [[شبیه‌سازی]] می‌شود.این روش برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ توسط آلدر(Alder) و واینرایت(Wainwright) برمبنای مدل [[کره سخت]] به کار گرفته شد.
درسال ۱۹۶۴ رحمان (Anees Rahman) مدل [[کره نرم]] را در شبیه‌سازی خود به کار برد. از وی به عنوان پدر دینامیک ملکولی یاد می‌شود.
 
دینامیک مولکولی شکلی از شبیه سازی کامپیوتری است که در ان اتمها و مولکولها اجازه دارند برای یک دوره از زمان تحت قوانین شناخته شده فیزیک باهم برهم کنش کنند و چشم اندازی از حرکت اتمها بدهند. از آنجائیکه سیستمهای مولکولی عموما شامل تعداد زیادی از ذرات هستند امکان پذیر نیست که ویژگیهای سیستمهای پیچیده را بطور تحلیلی بدست آوریم. شبیه سازی دینامیک مولکولی این مساله را با بکار بردن روش محاسباتی حل می کندمی‌کند. این روش یک واسطه بین تجربیات آزمایشگاهی و نظریه ایجاد می کندمی‌کند و به عنوان یک آزمایش مجازی در نظر گرفته می شودمی‌شود. دینامیک مولکولی روابط بین ساختار مولکولها ،مولکولها، حرکت مولکولهاو توابع مولکولی را بررسی می کندمی‌کند. دینامیک مولکولی یک روش منظم چندگانه استچندگانه‌است. قوانین و نظریه هاینظریه‌های آن از ریاضیات ٬ فیزیک و شیمی بدست می آیدمی‌آید و الگوریتم هاییالگوریتم‌هایی را از علم رایانه و نظریه اطلاعات بکار می بردمی‌برد.دینامیک مولکولی ابتدا در فیزیک نظری در دهه 1950۱۹۵۰ استفاده شد. اما امروزه بیشتر در علم مواد و زیست مولکول بکار می رودمی‌رود. قبل از اینکه امکان شبیه سازی دینامیک مولکولی با رایانه هارایانه‌ها بوجود بیاید عده ایعده‌ای کار سخت آزمایش کردن آن بوسیله مدلهای فیزیکی مانند کره هایکره‌های ماکروسکوپیک را متعهد شدند. ایده این بود که انها را مرتب کنند تا ویژگیهای مایع را تکرار کند. آقای برنال در سال 1962۱۹۶۲ گفت من تعدادی از توپهای پلاستیکی در نظر می گیرممی‌گیرم و آنها را با میله هاییمیله‌هایی در مخدوده طول 2.75۲٫۷۵ تا 4۴ اینچ بهم می چسبانممی‌چسبانم و سعی می کنممی‌کنم در اولین محلی که امکانش هست در محل کارم انجام دهم و حدود هر 5۵ دقیقه مختل کنم و ان کاری را که قبلا انجام داده امداده‌ام به یاد نیاورم. اما خوشبختانه امروز رایانه هارایانه‌ها مسیر قیدها را حفظ میکنند.
 
== منبع ==