تفاوت میان نسخه‌های «آنافیلاکسی»

== تست آلرژی ==
[[پرونده:Allergy skin testing.JPG|thumb|تست آلرژی پوستی در حال انجام بر روی بازوی راست]]
تست آلرژی ممکن است به تعیین اینکه چه چیز باعث آنافیلاکسی فرد شده است کمک کند. تست آلرژی پوستی (مانند پچ تست) برای غذاها و سموم مشخصی موجود است.<ref name=His11/> آزمایش خون برای پادتن‌های خاص جهت تأیید آلرژی‌های حاصل از شیر، تخم مرغ، بادام زمینی، مغزهای درختی، و ماهی مؤثر است.<ref name=His11/> تست‌های پوستی می‌توانند آلرژی به [[پنی سیلینپنی‌سیلین]] را تأیید کنند، اما برای داروهای دیگر تست پوستی وجود ندارد. آنافیلاکسی غیرایمنی تنها با بررسی سابقه فرد یا با قرار دادن وی در معرض ماده آلرژی زایی که ممکن است باعث بروز واکنش در گذشته شده باشد، تشخیص داده می‌شود. هیچ آزمایش پوست و خونی برای آنافیلاکسی غیرایمنی وجود ندارد.<ref name=His10/>
 
== تشخیص افتراقی ==