تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه (زیست‌شناسی)»

(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
 
== مرحلهٔ آغاز ==
بخش کوچک‌تر ریبوزوم در مجاورت کدون اغاز به mRNA(ار ان ای پیام رسان) متصل میشود. سپس بخش بزرگتر ریبوزوم به بخش کوچک می پیونددمی‌پیوندد و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل میشود.می‌شود.
هر ریبوزوم دو جایگاه دارد:یکی جایگاه p(ءبرای پلی پپتید در حال ساخت)و دیگری جایگاه A(برای امینو اسید).در مرحله اغاز tRNA اغازگر(ار ان ای ناقل)که ناقل متیونین است به جایگاه pوارد میشودمی‌شود و در انجا با کدون اغاز رابطه یرابطهٔ مکملی برقرار میکند..می‌کند.
 
== مرحلهٔ ادامه ==
۴۱٬۵۹۸

ویرایش