باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
جاوه از نظر اب و هوا و راحتی زندگی بسیار مناسب است . قیمت کم باعث ازدیاد جمعیت شده
براورد شده تا ۱۲ سال دیگر جمعیت به ۲۶260 میلیون هم میرسد در حالی که این موضوع با در نظر نگرفتن جا و فضای خالی باشد
 
جاوه از نظر اقتصاد بسیار مهم است و از ارکان اصلی اقتصاد میباشد
۵۰

ویرایش