تفاوت میان نسخه‌های «سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های سرگشتگی»