تفاوت میان نسخه‌های «حرف اضافه فرانسه»

جز
[[حرف اضافه]] کلمه یا ترکیبی ثابت و تغییرناپذیر است که میان دو کلمه یا گروهی از کلمات رابطهٔ تابعی برقرار می‌کند. انواع '''حرف اضافهٔ فرانسه''' و موارد کاربرد آنها را چنین آورده است:<ref>http://kamali.mshdiau.ac.ir/dictionnaire_pratique.pdf</ref>
 
== انواع حرف اضافه در زبان فرانسه ==
 
الف) حروف اضافه از نظر شکل و ظاهر به دو دسته تقسیم می‌شود:
 
ب) حروف اضافه از نظر نقشی که دارا هستند، به دو دستة عمدة تقسیم می‌شوند:
 
۱. حرف اضافة تهی (préposition vide) که فراتر یا بیرون از مفهوم اصلی خود به کار می‌رود و اساساً بیشتر دارای نقش نحوی (rôle syntaxique) است. حرف اضافه تهی فقط در آغاز گروههایگروه‌های حرف اضافه‌ای که به عنوان متمم وابسته به فعل (و نه جمله) به حساب می‌آیند، واقع می‌شود.
 
Je parle à son frère. من با برادرش صحبت می‌کنم.
 
۲. حرف اضافة کامل (préposition pleine) که تنها در محدودة مفهوم اصلی خود به کار می‌رود و دارای دو نقش معنایی و نحوی است. این حرف اضافه در آغاز گروههایگروه‌های حرف اضافه‌ای که متمم قیدی وابسته به کل جمله است، به کار می‌روند. حروف اضافه ریشه‌ایمانندcontre , chez sur , sous , sans و نظیر آن و نیز همة حروف اضافهٔ مرکب در ردیف حروف اضافة کامل جای دارند.
 
Il va de Lyon à Alger. او از لیون به الجزیره می‌رود.
Au centre de la place se trouve une statue. مجسمه‌ای در وسط میدان قرار دارد.
 
الف) در آغاز یک متمم:
 
Il est docteur en médecine. او دکتر در طب است
 
ب) در آغاز کلمه‌هایی که متمم جمله نیستند:
 
Il est nécessaire d’étudier. تحصیل کردن ضروری است.
 
== ماهیت «رژیم» یا عنصر تابع حرف اضافه ==
 
اسم (nom):
عشق به میهن l’amour de la patrie
 
حرف اضافه(préposition):
از زیر نیمکت بیرون کشیدن retirer de sous la banquette
 
جمله تابع قیدی(proposition adverbiale):
هرگاه دو حرف اضافه ساده عنصر تابع مشترکی داشته باشند، این عنصر فقط بعد از حرف اضافه دوم ذکر می‌شود.
 
: Il se lave les mains avant et après le repas.
: او قبل و بعد از غذا دستهایش را می‌شوید.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد وب |نویسنده = محمدجواد کمالی |نشانی= http://kamali.mshdiau.ac.ir/dictionnaire_pratique.pdf |عنوان= فرهنگ کاربردی حروف اضافه فرانسه| ناشر = انتشارات سخن‌گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد|تاریخ = ۱۳۸۹|تاریخ بازبینی=}}
 
== پیوند به بیرون ==
۴۹٬۷۷۶

ویرایش