تفاوت میان نسخه‌های «حرف اضافه فرانسه»

جز
ویرایش جزئی
جز (ویرایش جزئی)
[[حرف اضافه]] کلمه یا ترکیبی ثابت و تغییرناپذیر است که میان دو کلمه یا گروهی از کلمات رابطهٔ تابعی برقرار می‌کند. انواع '''حرف اضافهٔ فرانسه''' و موارد کاربرد آنها را چنین آورده است:<ref>http://kamali.mshdiau.ac.ir/dictionnaire_pratique.pdf</ref>
 
== انواع حرف اضافه در زبان فرانسه ==
ـ او درماه ژانویه عازم کبک شد؛ بیش از دو ماه آنجا ماند و هنگام [[عید پاک]] از آنجا بازگشت.
 
ب) هر گاه موضوع به اشخاص مربوط شود: شیوةشیوهٔ رایج آن است که به جای تکرار عنصر تابع بعد از حرف اضافه، از ضمیر شخصی خواه به صورت پیوسته (بدون حرف اضافه) و خواه صورت جدا (همراه با حرف اضافه) استفاده می‌شود:
 
- Pour que mon frère ne me voie pas, je passe derrière lui.