اروپایی: تفاوت میان نسخه‌ها

تمیزکاری کن
(توضیح مورد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(تمیزکاری کن)
واژهٔ '''اروپایی''' کاربردهای زیر را دارد:
* کس یا ویژگی کهویژگی‌ای از [[قاره]]قارهٔ [[اروپا]] باشد.
* کس یا ویژگی کهویژگی‌ای از [[اتحادیه اروپا]] باشد.
* کسی که ناشی از گروه نژادی [[اروپا]] باشد.
 
{{ابهام زدایی}}
واژهٔ اروپایی کاربردهای زیر را دارد:
* کس یا ویژگی که از [[قاره]] [[اروپا]] باشد.
* کس یا ویژگی که از [[اتحادیه اروپا]] باشد.
* کسی که ناشی از گروه نژادی [[اروپا]] باشد.
کلمه اروپایی به فردی اطلاق می شود که نژاد مربوط به این منطقه را دارد ویا بعبارت دیگر هر فردی که در اروپا از پدر ومادر اروپایی بدنیا می آید ،رااروپایی می گویند. پس اروپایی نام نژادی می باشد که در شمال غرب در منطقه ای وسیع وچسبیده به آسیا که در بعضی کتاب ها اروآسیا نام دارد،زندگی می کند.