باز کردن منو اصلی

تغییرات

بازگردانی تحقیق دست اول. ارائه نظرات نیازمند رفرنس دهی است.
== پانویس ==
<References/>
اصطلاح اقتصاد اسلامی ، زاده دوقرن اخیر است و مالکیت خصوصی و ربا و عقود تقسیم آب پارادایمهای حقوقی هستند نه اقتصادی . ساعد ؛ کردستان
 
== منابع ==