تفاوت میان نسخه‌های «قوس (معماری)»

* تیزه قوس: به رأس قوس و بالاترین نقطه قوس گفته می‌شود.
* افریز: به دهانه قوس گویند، فاصله بین دو پاکار.
* [[افراز (معماری)|افراز]]: به خیز قوس گفته می‌شود، فاصله بین پاکار تا تیزه.
* شکرگاه: به زاویه ۲۲٫۵ درجه قوس شکرگاه گفته می‌شود، اولین شکافتها و خرابی‌ها در این نقطه مشخص می‌شود، در شکرگاه بیشترین نیروی رانشی را داریم.
* ایوارگاه: به زاویه ۶۷٫۵ درجه قوس ایوارگاه می‌گویند، ایوارگاه نقطه‌ای است که بیشترین نیروی فشاری قوس را داریم.