تفاوت میان نسخه‌های «طبقه‌بندی فلین»

 
این چهار طبقه بر مبنای تعداد دستورهای همزمان و رشته داده‌های قابل دسترسی در معماری تعریف شد:
* (SISD) [[یک دستور چندیک داده]]]
* (SIMD) [[یک دستور چند داده]]
* (MISD) [[چند دستور یک داده]]
کاربر ناشناس