باز کردن منو اصلی

تغییرات

* بستان‌العقول و دلیل المتحرین که از آنها اثری در دست نیست.
* [[سفرنامه]] - این کتاب مشتمل بر بخشی از مشاهدات سفر هفت ساله ایشان بوده و یکی از منابع مهم جغرافیای تاریخی به حساب می‌آید.
[[File:SafarNamehNaserKhosrou.jpg|thumb|SafarNamehNaserKhosrouسفرنامۀ ناصرخسرو]]
* سعادت‌نامه - رساله ایست منظوم شامل سیصد بیت.
* روشنایی‌نامه - این رساله نیز به نظم فارسی است.