تفاوت میان نسخه‌های «خورشیدی‌ها»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Radiozoa > شعاعیان (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Radiozoa > شعاعیان (۸.۱))
* [[Centrohelida]] ( برخی در [[هکروبیا]] قرار می‌دهندش)
* [[Desmothoracida]], [[Heliomonadida|Heliomonadida/Dimorphida]] و [[Gymnosphaerida]] (اکنون در [[ریزاریا]]> [[دنبی‌زیان]])
* [[Taxopodida]]> ''[[Sticholonche]]'' (اکنون در [[ریزاریا]]> [[Radiozoaشعاعیان]])
* [[Pedinellid]] (اکنون در [[ناجورتاژکان]])
* [[Rotosphaerida]] (اکنون در [[پشت‌تاژکان]]> [[Nucleariida]])
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش