تفاوت میان نسخه‌های «لئوپولد یکم، امپراتور مقدس روم»