تفاوت میان نسخه‌های «کتاب‌شناسی»

جز
[[پرونده:Library-shelves-bibliographies-Graz.jpg|بندانگشتی]]
'''کتابشناسی''' عبارت است از مطالعه شکل مادی کتابها، مقایسه اختلاف موجود در چاپها، تحریرها و نسخه هانسخه‌ها به منظور تعیین تاریخ و تحول متنها. [[کتابنامه]] عبات است از فهرست کتابها و دیگر مواد خواندنی هم چنین فهرستی که در آخر کتاب به عنوان مآخذ می آیدمی‌آید کتابنامه می گویند می‌گویند.<ref>سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانیاطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر، 1379.</ref>. کتابشناسی را با نام '''دانش کتابشناسی''' هم نام برده اندبرده‌اند.
کتابشناسی را با نام دانش کتابشناسی هم نام برده اندبرده‌اند. کتاب شناسیکتاب‌شناسی شامل فهرستی از منابع (نوشتارهاينوشتارهای علميعلمی شامل مقاله، کتاب، گزارشگزارش‌های هاي علميعلمی و پايان نامه هاپایان‌نامه‌ها) كهکه به صورت مستقيممستقیم (منابع اصلياصلی) و غيرغیر مستقيممستقیم (منابع فرعيفرعی) مربوط به يكیک موضوع يایا موضوع پژوهش است.
 
در '''كتابشناسيکتابشناسی تشريحيتشریحی''' به ويژهویژه در مورد مقالات پژوهشيپژوهشی به موارد زيرزیر پاسخ داده می شودمی‌شود:
چه كسي؟کسی؟ (نويسندهنویسنده و یا نويسندگاننویسندگان)؛در؛ در چه منبعي؟منبعی؟ (عنوان نوشتار يایا ارجاع درون متنيمتنی)؛ با چه روشي؟روشی؟ (روش شناسيشناسی پژوهش)؛ با چه هدفي؟هدفی؟ به چه نوع نتايجينتایجی (نوع نتايجنتایج مهم است مثلاً راهكار،راهکار، تفسير،تفسیر، توصيف،توصیف، ميزانمیزان همبستگي،همبستگی، مدل یا روش) رسیده است. در مورد كتابکتاب علاوه بر این به بخشبخش‌های هاي كتابکتاب هم اشاره مي شودمی‌شود (البته بخشهاييبخشهایی كهکه به موضوع مربوط هستند).
 
'''تفاوت کتابشناسی تشریحی و مرور سابقۀسابقهٔ موضوع''': در اغلب موارد مرور سابقۀسابقهٔ موضوع با کتابشناسی تشریحی اشتباه می شودمی‌شود. کتابشناسی تشریحی مقدمۀمقدمهٔ [[مرور سابقۀ موضوع]] (پیشینه پژوهش) است. پژوهشگر به واسطۀواسطهٔ فهرست منابعی که از جستجوی ادبیات رشته به دست می آید،می‌آید، اطلاعاتی را گردآوری می کندمی‌کند که به تحقیق شکل می دهدمی‌دهد. هدف کتابشناسی تشریحی فراهم آوردن پاراگرافی توصیفی از اهداف، زمینه هایزمینه‌های نظری و از همه مهم تر ارتباط منبع با پژوهش مورد نظر است. این فرایند به تکوین متمرکز پرسش تحقیق کمک می کندمی‌کند. مرور سابقۀسابقهٔ موضوع از کتابشناسی تشریحی مناسب حاصل می شودمی‌شود. نتیجه اینتیجه‌ای که از این طریق به دست می آید،می‌آید، نه تنها اطلاعتی بیش از فهرست منابع است، بلکه مستندی روایی است که از منابع کتابشناسی تشریحی بهره می بردمی‌برد و اطلاعات زیر را نیز به آن می افزایدمی‌افزاید: 1۱. مقدمه ایمقدمه‌ای بر مفاد کلی اکتشاف ادبیات موضوع که حاوی پیشنهادهایی برای جهت دادن به پژوهش مورد نظر است: 2۲. خلاصه ایخلاصه‌ای از سلسله تحقیقات قبلی که زمینۀزمینهٔ توجیه پژوش پیشنهادی را فراهم می آورد،می‌آورد، این خلاصه معمولاً شامل دسته بندیدسته‌بندی مضامین روایی در چارچوب مضامین گسترده ترگسترده‌تر مشترک است: 3۳. مشاهدۀمشاهدهٔ وضعیت ادبیات موضوع و امکان گسترش آن با انجام پژوهش پیشنهادی، به عبارت دیگر، مرور کنندۀکنندهٔ سابقۀسابقهٔ موضوع باید زمینهزمینه‌های های ویژه ایویژه‌ای که بیش از این روی آن کار نشده، بحثهایی را که مایل است مورد کنکاش قرار دهد، یا موضوع هاییموضوع‌هایی را که با مطالعه می توانندمی‌توانند در چارچوب مفهومی جدیدی تدوین شوند، شناسایی کند. <ref>گروت,گروت، لیندا؛ وانگ,وانگ، دیوید. روشهای تحقیق در معماری. [مترجم] علیرضا عینی فر. تهران : دانشگاه تهران,تهران، 1384.</ref>
در پيشينهپیشینه پژوهش علاوه بر كتابشناسيکتابشناسی به بررسيبررسی رويكردها،دستهرویکردها، بنديدسته‌بندی و نقد منابع پرداخته و در پايانپایان به جمعجمع‌بندی بندي كليکلی از آن چهآنچه گفته‌اند (نتايجنتایج پژوهشپژوهش‌های هاي پيشينپیشین) و آنچه نگفته اندنگفته‌اند (كاستي هاکاستی‌ها و پرسش هايپرسش‌های بيبی پاسخ در حوزه موضوع مورد پژوهش) پرداخته می شودمی‌شود.
مرور سابقه یسابقهٔ موضوع برای طراحان و پژوهشگران طراح نیز مانند پژوهشگران از مخاطبان این موضوع به شمار می روند،می‌روند، ولی نیاز هاینیازهای متفاوتی دارند. اگر مرور سابقۀسابقهٔ موضوع، جستجوی واقعیت هاواقعیت‌ها محسوب می شود،می‌شود، هر دو گروه به آن نیازمندند. <ref>گروت,گروت، لیندا؛ وانگ,وانگ، دیوید. روشهای تحقیق در معماری. [مترجم] علیرضا عینی فر. تهران : دانشگاه تهران,تهران، 1384.</ref>
== فهرست منابع ==
 
== فهرست منابع ==
{{پانویس}}
 
۴۹٬۷۹۷

ویرایش