تفاوت میان نسخه‌های «جعفرقلی صدری»

فارسی سازی ارقام
(صفحهٔ جدید: '''جعفر قلی صدری''' (1290 شمسی اصفهان - 17 اسفند 1357 زندان قصر) رئيس شهرباني كل كشور از سال 1349 ت...)
 
(فارسی سازی ارقام)
'''جعفر قلی صدری''' ([[1290۱۲۹۰]] شمسی [[اصفهان]] - [[17۱۷ اسفند]] [[1357۱۳۵۷]] [[زندان قصر]]) رئيسرئیس شهربانيشهربانی كلکل كشورکشور از سال 1349۱۳۴۹ تا سال 1353۱۳۵۳
 
 
== زندگینامه ==
 
'''جعفر قليقلی صدريصدری''' فرزند '''فرج اله''' در سال 1290۱۲۹۰ هجريهجری شمسيشمسی در [[اصفهان]] به دنيادنیا آمد. او فارغ التحصيلالتحصیل [[دانشگاه جنگ]] و مسلط به زبان هايزبان‌های [[انگليسيانگلیسی]] و [[فرانسه]] بود. از سال 1336۱۳۳۶ تا 1343۱۳۴۳ فرماندهيفرماندهی منطقه نفت خانه مرزيمرزی [[عراق]] را بر عهده داشت و در مهرماه سال 1343۱۳۴۳ به درجه [[سرلشكريسرلشکری]] رسيدهرسیده و به [[ژنرال آجودانيآجودانی]] شاه منتقل شد. او كهکه عضو لژ بزرگ [[فراماسونريفراماسونری]] [[ايرانایران]] بود و در دوران خدمتش به رژيمرژیم پهلوي،پهلوی، نشاننشان‌های هاي لياقتلیاقت درجه 1۱ و 2۲ و 3۳ و همچنين نشانهمچنین هاينشان‌های افتخار 1۱ و 2۲ و 3۳ و نشان [[رستاخيزرستاخیز]]، آذرآبادگان و پاس را دريافتدریافت نمود.
 
از سال 1349۱۳۴۹ تا 1351۱۳۵۱ به مدت دو سال رياستریاست شهربانيشهربانی را به عهده داشت در چهارم بهمن ماه 1350۱۳۵۰ توسط شاه همزمان به رياستریاست كميتهکمیته مشتركمشترک ضد خرابكاريخرابکاری [[ساواكساواک]] و [[شهربانيشهربانی]] منصوب شد. بر اثر اختلافات شديدششدیدش با پرويزپرویز ثابتيثابتی رئيسرئیس ستاد كميتهکمیته مشتركمشترک كهکه از ساواكساواک بود، در ارديبهشتاردیبهشت 1352۱۳۵۲ از سمت رياستریاست كميتهکمیته مشتركمشترک بركناربرکنار گرديدگردید. ويوی در اول آذر 1352۱۳۵۲ پس از سيسی و هشت سال خدمت بازنشسته شد و پس از آن با موافقت شاه يكیک شركتشرکت حمل و نقل را با مشاركتمشارکت يكيیکی از كمپاني هايکمپانی‌های بزرگ تأسيستأسیس نمود.
 
 
در آبان ماه سال 1357۱۳۵۷ شاه برايبرای فرونشاندن خشم انقلابيانقلابی مردم و منحرف كردنکردن مبارزات آنان، در يكیک اقدام نمايشي،نمایشی، ويوی را به همراه سيزدهسیزده نفر ديگردیگر از ، از جمله [[نصيرينصیری]] كهکه در نزد افكارافکار عموميعمومی به چهره هاييچهره‌هایی منفورتر از بقيهبقیه تبديلتبدیل شده بودند، توسط ارتشبد [[اويسياویسی]] [[فرماندار نظامينظامی تهران]] دستگيردستگیر و روانه زندان نمود. او تا پيروزيپیروزی انقلاب اسلامياسلامی در زندان بود.و پس از آن توسط [[دادگاه انقلاب اسلامياسلامی]] محاكمهمحاکمه شد و در يكيیکی از جلسات به همراه دو تن ديگردیگر از عوامل رژيمرژیم سابق سرگرد [[ناصر قواميقوامی]] (معاون كلانتريکلانتری 13۱۳ [[تهران]] ([[بازار]])، سروان [[ژيانژیان پناه]] ، يكيیکی از مديرانمدیران زندان قصر - ]مديرمدیر[ بند سياسيسیاسی - و معاون سرهنگ زمانيزمانی) محاكمهمحاکمه گرديدندگردیدند.
 
 
== دادگاه جعفر قلی صدری ==
 
دادگاه كهکه با حضور سه تن از قضات [[دادگستريدادگستری]] و يكیک [[روحانيروحانی]] تشكيلتشکیل شده بود، ابتدا به اتهام سپهبد صدريصدری رسيدگيرسیدگی كردکرد. پيشپیش از آن كهکه كيفرخواستکیفرخواست دادستانيدادستانی قرائت شود، آياتيآیاتی چند از [[كلامکلام الله مجيدمجید]] قرائت شد و سپس رئيسرئیس دادگاه كيفرکیفر خواست را بدينبدین شرح قرائت كردکرد.
جعفر قليقلی صدري،185صدری،۱۸۵ فرزند فرج الله ، شماره شناسنامه 14506،۱۴۵۰۶، صادره از [[اصفهان]]، [[رئيسرئیس شهربانيشهربانی كلکل كشورکشور]] ، سپهبد بازنشسته ، دستگيريدستگیری از زمان حكومتحکومت ازهاري،ازهاری، متهم است به فساد در ارض، محاربه با خدا و نايبنایب امام، اقدام و قيامقیام عليهعلیه حكومتحکومت ملي،ملی، قتل و كشتارکشتار مردم بيبی گناه، صدور دستور قتل آزاديخواهان،آزادیخواهان، تشكيلتشکیل كميتهکمیته ضد خرابكاري،خرابکاری، برايبرای سركوبسرکوب مجاهدينمجاهدین سياهكل،سیاهکل، متزلزل كردنکردن اساس حكومتحکومت مليملی و شرعي،شرعی، صدور اعلاميهاعلامیه‌های هايمکرر مكرر مبنيمبنی بر دستگيريدستگیری و كشتارکشتار آنان كهکه جز آزادي چيزيآزادی نميچیزی خواستند،نمی‌خواستند، تعقيبتعقیب مبارزان و كشتارکشتار آنان، رياستریاست بر شهربانيشهربانی كشورکشور دو سال ( از 49۴۹ تا 51۵۱) در رژيمرژیم استبدادياستبدادی و كشتارکشتار مردم بيبی گناه.
دادستان بر اساس ماده 61۶۱ و 62۶۲ قانون مجازات عموميعمومی و قتل و شكنجهشکنجه و ماده 170۱۷۰ قانون مجازات عموميعمومی و مصادره اموال تقاضايتقاضای حكمحکم عادلانه را دارد.
 
 
۱۷٬۱۹۰

ویرایش