تفاوت میان نسخه‌های «ماداگاسکار»

مهم‌ترین گروه قومی این جزیره یعنی مالاگاسی‌ها از جنوب شرق آسیا آمده‌اند. در این گروه، مهم‌ترین قوم‌ها عبارتند از [[مرینا]]، که پیرامون پایتخت سکونت دارند، [[بتسیمیساراکا]]، در شمال شرق، و [[ساکالاوا]]، در غرب. جمعاً بیش از بیست قوم، تیره، و طایفه در این جزیره زندگی می‌کنند.
 
از دیدگاه نژادی، مردمان ماداگاسکار ترکیبی هستند از عناصر جنوب شرقی اسیاآفریقا و آفریقاییجنوب شرقی آسیا.<ref>{{cite journal | title = The dual origin of the Malagasy in Island Southeast Asia and East Africa: evidence from maternal and paternal lineages | journal = American Journal of Human Genetics | volume = 76 | issue = 5 | pages = 894–901 | year = 2005| author=Hurles ME, Sykes BC, Jobling MA, Forster P| accessdate =30 April 2011 |archivedate = 6 May 2011 | url=http://www.sanger.ac.uk/about/press/2005/050504.html | archiveurl = http://www.webcitation.org/5xKUHogZj | doi =10.1086/430051 |pmid = 15793703 | pmc=1199379| last2 = Sykes | last3 = Jobling | last4 = Forster }}</ref> بعدها بازرگانان عرب نیز به شمال ماداگاسکار آمده و اسلام را معرفی کردند.
بخش کوچکی از جمعیت ماداگاسکار نیز از نوادگان مهاجران اروپایی، هندی، [[کرئول|کرئولی]]، [[مجمع‌الجزایر قمر|قمری]]، و چینی هستند.<ref>Adelaar, Alexander (2006). "The Indonesian migrations to Madagascar: Making sense of the multidisciplinary evidence". In Simanjuntak, Truman; Pojoh, Ingrid Harriet Eileen; Hisyam, Muhamad. Austronesian diaspora and the ethnogeneses of people in Indonesian archipelago. Jakarta, Indonesia: LIPI Press. ISBN 978-979-26-2436-6. pp. 205–235.</ref>
 
کاربر ناشناس