تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه فضا و زمان»

/* زمان ماهیت واقعی ندارد . بلکه تعریف و قراردادی است که بر اساس یک ماهیت واقعی تبیین شده است . برای انسان زمان بر گرفته از حرکت مکانی کادر آن...
برچسب: نیازمند بازبینی
(/* زمان ماهیت واقعی ندارد . بلکه تعریف و قراردادی است که بر اساس یک ماهیت واقعی تبیین شده است . برای انسان زمان بر گرفته از حرکت مکانی کادر آن...)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
در کتاب یازدهم [[اعترافات آگوستین قدیس]]، او به اندیشه‌ورزی دربارهٔ سرشت زمان پرداخته و می‌پرسد: «پس آنگاه زمان چیست؟ اگر کسی از من نپرسد، می‌دانم. و اگر بخواهم آن را برای کسی که پرسیده شرح دهم، چیزی (درباره‌اش) نمی‌دانم.» او در تعریف خود از زمان، به جای پرداختن به آن چه که زمان هست، شرح می‌دهد که زمان چه چیزی نیست.
 
== زمان ماهیت واقعی ندارد . بلکه تعریف و قراردادی است که بر اساس یک ماهیت واقعی تبیین شده است . برای انسان زمان بر گرفته از حرکت مکانی کادر آن قرار دارد حول یک مبدا مشخص . اکنون این مبدا مشخص خورشید است وحرکت زمین به دور آن به زمان معروف شده است . این مسئله دارای توضیح کامل و روشنی است که کلیه دوران و گذشته و آینده را بر اساس آن تعریف کرد. شرح بیشتر از س ح کنعانی ==
== واقع‌گرایی و ضدواقع‌گرایی ==
 
== مطلق‌گرایی و نسبی‌گرایی ==
کاربر گمنام