تفاوت میان نسخه‌های «کنترل دسترسی»

## سیاست تمیز نگاه داشتن میز کار و صفحه نمایش تجهیزات الکترونیکی
# کنترل دسترسی به شبکه
## سیاست چگونگی استفاده از رویس‌هایسرویس‌های شبکه
## تصدیق اعتبار کاربر برای ارتباطات و تماس‌های از خارج از سازمان
## شناسایی و تعیین هویت تجهیزات در شبکه
۶

ویرایش