تفاوت میان نسخه‌های «جریان انحرافی»

جز
جز (←‏منتقدان اصلی: ابرابزار)
 
== منتقدان اصلی ==
* [[هاشمی رفسنجانی]]<ref>http://aftabnews.ir/fa/news/239798/هاشمی-رفسنجانی-جریان-انحرافی-یادگاری-من-شد</ref><ref>http://hashemirafsanjani.ir/fa/content/هاشمی-جریان-انحرافی-مقابل-قانون-تمکین-نکرده-و-نخواهد-کرد</ref><ref>http://www.parsine.com/fa/news/60030/جوانفکر-سازنده-واژه-جریان-انحرافی-هاشمی-رفسنجانی-است</ref><ref>http://roozno.com/fa/news/155421/رامینجریان-انحرافی-را-هاشمی-ساخت-و-مطرح-كرد</ref>
* [[هاشمی رفسنجانی]] <ref>http://aftabnews.ir/fa/news/239798/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AF</ref>
<ref>http://hashemirafsanjani.ir/fa/content/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF</ref>
<ref>http://www.parsine.com/fa/news/60030/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA</ref>
<ref>http://roozno.com/fa/news/155421/%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D8%B1%D8%AF</ref>
* [[محمدتقی مصباح یزدی]]
* [[احمد خاتمی]]
۲۸۲

ویرایش